-


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.

دکتر امید مهدی عبادتی
مشاور رئیس دانشگاه و مدیر
دفتر همکاری های علمی بین المللی
ebadatikhu.ac.ir

دکتر مهدی قائمی اصل
معاون مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
m.ghaemikhu.ac.ir

دکتر علی طهایی
رییس اداره توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی
مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
ali.tahaeikhu.ac.ir
خانم رزمهر طارمی
کارشناس مسئول توسعه همکاریهای علمی بین‌المللی
مدیریت همکاری های علمی بین المللی
taromykhu.ac.ir; internationalkhu.ac.ir
خانم سارا وثوق یزدانی
کارشناس توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی
مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
yazdanikhu.ac.ir; international.officekhu.ac.ir
خانم فاطمه نورمحمد
کارشناس توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی
مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
internationalaffice.khugmail.com

دکتر عبدالله حسینی
رئیس اداره جذب دانشجویان غیرایرانی
مدیریت همکاری های علمی بین المللی
dr.abd.hoseinikhu.ac.ir
خانم مریم مرادی حقیقی
کارشناس مسئول جذب دانشجویان غیرایرانی
مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
m.mhkhu.ac.ir
خانم سارا روحی مقدم
کارشناس جذب دانشجویان غیرایرانی
مدیریت همکاری های علمی بین المللی
infokhu.ac.ir
آقای محمد حسن پورحسومی
کارشناس امور کنسولی
مدیریت همکاری های علمی بین المللی
mpourkhu.ac.ir
آقای شهرام دشمیره
کارشناس امور کنسولی
مدیریت همکاری های علمی بین المللی

آقای حسین صالحی
کارشناس مسئول اداره تشریفات بین‌الملل
مدیریت همکاری های علمی بین المللی
hosein.salehikhu.ac.ir

دکتر حسین بیات
سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان
مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
h.bayatkhu.ac.ir
خانم زیبا درزیان
کارشناس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان
مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
z.darziankhu.ac.ir