-


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.دکتر علی عظیمی وقار
سرپرست مدیریت روابط بین الملل
شماره داخلی: 1021
شماره تلفن: +982181581021

خانم دکتر مهری اکبری
معاون مدیریت روابط بین الملل
شماره داخلی:
شماره تلفن:

دکتر علی طهایی
رییس اداره توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی
شماره داخلی: 1030
شماره تلفن: 02181581030
خانم رزمهر طارمی
کارشناس مسئول توسعه همکاریهای علمی بین‌المللی
شماره داخلی: 1027
شماره تلفن: +982181581027
خانم سارا وثوق یزدانی
کارشناس توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی
شماره داخلی: 1029
شماره تلفن: +982181581029
خانم فاطمه نورمحمد
کارشناس توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی
شماره داخلی: 1029
شماره تلفن: +982181581029

خانم مریم مرادی حقیقی
کارشناس مسئول جذب دانشجویان غیرایرانی
شماره داخلی: 1024
شماره تلفن: +982181581024;
خانم سارا روحی مقدم
کارشناس جذب دانشجویان غیرایرانی
شماره داخلی: 1025
شماره تلفن: +982181581025; +989909915913(WhatsApp)
آقای محمد حسن پورحسومی
کارشناس امور کنسولی
شماره داخلی: 1026
شماره تلفن: +982181581026
آقای شهرام دشمیره
کارشناس امور کنسولی
شماره داخلی: 1026
شماره تلفن: +982181581026

آقای حسین صالحی
کارشناس مسئول اداره تشریفات بین‌الملل
شماره داخلی:
شماره تلفن: