-


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.

Dr. Omid Mahdi Ebadati
Chancellor Advisor and Director
Bureau of International scientific Cooperation
ebadatikhu.ac.ir

Dr. Mahdi GhaemiAsl
Deputy Director, International Scientific Cooperation
Bureau of International Scientific Cooperation
m.ghaemikhu.ac.ir

Dr. Ali Tahaei
Head, Development of International Scientific Cooperation
Bureau of International Scientific Cooperation
ali.tahaeikhu.ac.ir
Mrs Rosemehr Taromi
Senior staff
Bureau of International scientific Cooperation
taromykhu.ac.ir; internationalkhu.ac.ir
Mrs Sara Yazdani
Staff
Bureau of International scientific Cooperation
yazdanikhu.ac.ir; international.officekhu.ac.ir
Mrs Fatemeh NourMohammad
Staff
Bureau of International Scientific Cooperation
internationalaffice.khugmail.com

Dr. Abdollah Hosseini
Head, International Students Admission Office
Bureau of International scientific Cooperation
dr.abd.hoseinikhu.ac.ir
Mrs Maryam Moradi Haghighi
Senior Staff
Bureau of International scientific Cooperation
m.mhkhu.ac.ir
Mrs Sara Rouhi Moghaddam
Staff
Bureau of International scientific Cooperation
infokhu.ac.ir
Mr Mohammad Hassan PourHasoumi
Consular Staff
Bureau of International Scientific Cooperation
mpourkhu.ac.ir
Mr Shahram Deshmireh
Consular Staff
Bureau of International Scientific Cooperation

Mr Hossein Salehi
Senior Staff, Protocols and International Services Office
Bureau of International Scientific Cooperation
hosein.salehikhu.ac.ir

Dr. Hossein Bayat
Head, Persian Language Center for non-Persian Speakers
Bureau of International Scientific Cooperation
h.bayatkhu.ac.ir
Mrs Ziba Darziyan
Staff
Bureau of International Scientific Cooperation
z.darziankhu.ac.ir