نشست تخصصی در رابطه با دو انتخابات ریاست جمهوری در ایران و فرانسه