نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر فعلی

 

آقای دکتر غلامرضا کریمی  از تاریخ  12/12/94 به عنوان مشاور رییس ومدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه منصوب شدند.

کارنامک علمی وپژوهشی