نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

مدیران روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین                   1385-1381

دکتر سید صدرالدین شجاع الدین                  1392-1385

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین                   1394-1392