نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجوز برگزاری دوره های مشترک

مجوز برگزاری دوره های مشترک آموزشی با همکاری دانشگاههای خارجی

طبق مصوبه دفتر گسترش آموزش عالی دانشگاهها و مراکز آموزشی که با دانشگاههای خارجی تفاهم نامه همکاری علمی –آموزشی دارند میتوانند طبق بخشنامه پیوست اقدام به برگزاری دوره های مشترک نمایند.

بخشنامه