فراخوان مقاله دومین کنفرانس سه­ جانبه تبادل دانش بین کشورهای ایران، فرانسه و آلمان

دومین کنفرانس سه­ جانبه تبادل دانش بین کشورهای ایران، فرانسه و آلمان با همکاری دانشگاه­ استراسبورگ، دانشگاه اصفهان و دانشگاه فرایبورگ

15 الی 17 نوامبر 2017

 26-24 آبان 1396

محورهای پیشنهادی کنفرانس:

  1. نوآوری و خلاقیت در تاریخ علم و فناوری ایران، فرانسه و آلمان
  2. انتقال دانش و فناوری بر مبنای گفتگوی تمدن ها
  3. توسعه روابط اقتصادی پایدار، لزوم نوآوری، خلاقیت و انتقال دانش بین کشورهای ایران، فرانسه و آلمان
  4. خلاقیت و نوآوری در شهرسازی پایدار در ایران، فرانسه و آلمان
  5. تبادل علمی و فرهنگی ایران، فرانسه و آلمان از طریق روابط اجتماعی
  6. اهمیت گسترش زبان های فارسی، آلمانی و فرانسوی در تبادل دانش و فناوری بین ایران، فرانسه و آلمان
  7. سایر موضوعات مرتبط با تبادل دانش بین ایران، فرانسه و آلمان با تاکید بر نوآوری و خلاقیت

 

 

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله به زبان فارسی

 

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی