Skip to Content

دیدار ریاست محترم دانشگاه با رئیس دانشگاه Zurich Busines school سوئیس

در این دیدار ابتدا جناب آقای سبحان الهی توضیحات در خصوص فعالیتهای دانشگاه خوارزمی را ارائه دادند. سپس آقای دکتر Fragkokis   به معرفی دانشگاه و رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه پرداختند.
دراین دیدار همچنین آقای پرفسور Valinakis   عضو هیات رئیسه این دانشگاه و همچنین معاون سابق وزارت امور خارجه یونان حضور داشتند و به معرفی فعالیتهای خود پرداختند . سپس جناب آقای دکتر آراسته ریاست محترم دانشکده مدیریت توضیحاتی در خصوص رشته های موجود در دانشکده ارائه دادند.
همچنین مقرر گردید که پس از بررسی های لازم دوره مشترک مدیریت بین دانشگاه خوارزمی و دانشگاه زوریخ تعریف گردید.
همچنین آقای دکتر کریمی توضیحات در خصوص مرکز مطالعات اروپا ارائه نمودند و از آقای پرفسور Valinakis که سابقاً از فعالان مرکز مطالعات اروپا صاحب کرسی در اتحادیه اروپا بوده اند ،  درخواست همکاری نمودند.