تفاهم نامه اعتبار بخشی بین دانشگاه خوارزمی و دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شد

تفاهم نامه اعتبار بخشی بین دانشگاه خوارزمی و دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شد

در راستای بین المللی شدن دانشگاه خوارزمی، تفاهم نامه اعتبار بخشی بین دانشگاه خوارزمی و دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شد. هدف از انعقاد این تفاهم نامه، تسهیل فرایند های اعتبار بخشی و تضمین کیفیت در عرصه بین المللی در دانشگاه خوارزمی است.

مدت اعتبار این تفاهم نامه تا سال آینده است و بعد از آن قابل تمدید خواهد بود.