برگزاری نشست صلح از سوی دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی