برگزاری اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست