دکتر فرهاد بلاش

معاون دفتر همکاری های علمی بین المللی

تلفن: 02188347822

ایمیل: efarhaddevelopment@gmail.com

سکینه قاضی زاده

مسئول دفتر، دفتر همکاری های علمی بین المللی

تلفن: 02188825818

ایمیل: ghazyzadeh@gmail.com

دکتر علی طهایی

پژوهشگر

تلفن: 02188825818

ایمیل: ali.tahaei@khu.ac.ir , thalai1391@gmail.com

مریم مرادی حقیقی

کارشناس، دفتر همکاری های علمی بین المللی

تلفن: 02188825818

ایمیل: m.mh4927@gmail.com

فاطمه طارمی

کارشناس مسئول، دفتر همکاری های علمی بین المللی

تلفن: 02188825818

ایمیل: taromizh@gmail.com

پدیده نواب زاده

کارشناس، دفتر همکاری های علمی بین المللی

تلفن: 02188825818

ایمیل: navabzadehp@yahoo.com