نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 " اسامی مشاورین بین الملل دانشکده ها
"
1- خانم دکتر فریده محمد علی پور مشاور مین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

2- خانم دکتر فاطمه جواهری مشاو بین الملل دانشکده علوم انسانی واجتماعی

3- آقای دکتر غلامرضا اسلامپورمشاور بین الملل دانشکده شیمی

4- آقای دکتر بهزاد مهرابی مشاور بین الملل دانشکده علوم زمین

5-آقای دکتر محمد علی زاهد مشاور بین الملل دانشکده علوم زیستی

6- آقای دکتر علی واحدی مشاوربین الملل دانشکده فیزیک

7-آقای دکتر محمد تقی دیبایی مشاور بین الملل دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

8- آقای دکتر اصغر طهماسبی مشاور بین الملل دانشکده علوم جغرافیایی 8- خانم دکترمهری اکبری مشاور بین الملل دانشکده علوم جغرافیایی

9-آقای دکتر محمد رضا بهرنگی مشاور محترم بین الملل دانشکده مدیریت

10- آقای دکتر علیرضا مقدم مشاور بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

11- آقای دکتر علی معصومی مشاور بین الملل دانشکده فنی و مهندسی

12- آقای دکتر نجف آقایی مشاور بین الملل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

13- آقای دکتر آیت سعادت طلب مشاور بین الملل موسسه تحقیقات تربیتی

14-آقای دکتر علی طوسی مشاور بین الملل دانشکده اقتصاد

15- آقای دکتر عزیزا.. معماریانی مشاور بین الملل دانشکده علوم مالی