نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

آقای دکتر غلامرضا کریمی  از تاریخ  12/12/94 به عنوان مشاور رییس ومدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه منصوب شدند.

کارنامک علمی وپژوهشی