دکتر غلامرضا كريمي

 مشاور رئیس و مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی

پست الکترونیکی: ghkarimi @ khu.ac.ir

آقای دکتر غلامرضا کریمی  از تاریخ  12/12/94 به عنوان مشاور رییس ومدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه منصوب شدند.