نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

مدیران روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین                   1385-1381

دکتر سید صدرالدین شجاع الدین                  1392-1385

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین                   1394-1392

 

 

 

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

مدیران روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین                   1385-1381

دکتر سید صدرالدین شجاع الدین                  1392-1385

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین                   1394-1392