نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

مدیران روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

--دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین                   1385-1381

--دکتر سید صدرالدین شجاع الدین                  1392-1385

--دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین          دی ماه  1394-1392