نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

                                                                                      

 

 شوراي بین المللی شدن دانشگاه خوارزمی شورایی است که هدفش بستر سازي و گسترش ارتباطات، ايجاد هماهنگي، هم افزايي و بهره گيري از توانمندي واحدهای دانشگاه و تمركز در برنامه ریزی  امور بين الملل به منظور صرفه جويي و بهره وري حداكثري در منابع و حذف فعاليتهاي موازي و غير ضروری و نهادينه ساختن ارتباطات و همكاريهاي علمي بين المللي وتصمیم گیری در خصوص مسائل خاص وکلان ورسیدن به اهداف راهبردی دانشگاه در این حوزه می باشد.

--اعضاي شورا

- رييس دانشگاه 

- مدير همکاری های علمی  بين المللی  

- معاون آموزشي وتحصیلات تکمیلی 

- معاون پژوهش و فناوری 

- معاون اداري مالي وتوسعه منابع  

-معاون دانشجویی 

-معاون فرهنگی اجتماعی 

-روسای دانشکده ها