روز بین الملل سال 1394

به منظور معرفی فعالیت های بین المللی دانشگاه 10خرداد روز بین الملل دانشگاه خوارزمی معرفی گردیده است که اولین دوره آن در سال 1394 برگزار گردیده است.